• Program Szacht do nauki na egzamin:
  Uprawnienia budowlane

  Około 85% pytań na Twojej karcie egzaminacyjnej to pytania zawarte w bazie pytań naszych programów.
  Nowe pytania spływają do nas po każdym egzaminie.

Zdobądź uprawnienia budowlane z Programem Szacht

 • Zyskujesz Pewność

  Po przerobieniu materiału z naszego programu zyskujesz pewność, że na egzaminie na uprawnienia budowlane pytania Cię nie zaskoczą. Odpowiedzi zostały przygotowane i sprawdzone przez uprawnionych inżynierów, dzięki czemu zyskujesz pewność, że odpowiedzi są prawidłowe i zgodne z najnowszymi przepisami.
 • Zwiększasz Skuteczność

  Program ułatwia przyswajanie wiedzy poprzez podawanie pytań i prawidłowych odpowiedzi w formie i treści, tak jak na egzaminie na uprawnienia budowlane. Pytania są posegregowane według przepisów Twojej specjalności, dzięki czemu wiesz gdzie szukać źródeł pytania. Nie musisz zapamiętywać całych ustaw.
 • Oszczędzasz Czas

  Obowiązujący na egzaminie testowym na uprawnienia budowlane zakres wiedzy to kilka tysięcy stron ustaw, rozporządzeń. W naszym programie ta wiedza jest posegregowana, opracowana i gotowa do przyswajania w wygodny sposób.
 • Otrzymujesz Gwarancję

  W przypadku niezdanego egzaminu testowego zwracamy w całości opłatę za program. Dajemy gwarancję, że zdasz egzamin pisemny na uprawnienia budowlane. Jesteśmy pewni, że z naszym programem zdobędziesz uprawnienia budowlane.

Dlaczego my?

 • Uprawnienia budowlane

  Zawsze Aktualne
  Testy

  Pytania i odpowiedzi są uaktualniane co pół roku przed każdym egzaminem. Uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.
 • Inżynierowie uprawnienia budowlane

  Inżynier Twojej Branży

  Sami jesteśmy inżynierami posiadającymi uprawnienia budowlane i pamiętamy jak ciężkie i czasochłonne były nasze przygotowania. Brakowało wtedy wiarygodnego miejsca z testami aktualizowanymi co pół roku przez inżynierów z danych specjalizacji. Teraz takim miejscem jest nasz program do nauki.
 • Uprawnienia budowlane program

  Desktop lub Online+Mobilny

  Do wyboru dwa programy: desktop'owy na komputery domowe lub online'owy działający także na wszystkich urządzeniach mobilnych.

SZACHT Inżynierowie - Testy na Uprawnienia BudowlaneUprawnienia budowlane - publikacje


Regulamin Izby Inżynierów do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane regulamin § 1. Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są, w szczególności:
1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych",
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zwana dalej „K.p.a.”,
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.1278),
5. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513),
7. statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8. regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
9. regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane.(...)

§ 7. Okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Przykładowy wzór postanowienia o uzupełnieniu braków wniosku stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

§ 8. 1. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych.(...)

§ 9. W celu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołuje zespoły egzaminacyjne w składzie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza, spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

§ 10. 1. Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

§ 11. 1. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane zawiadamiana jest o terminie egzaminu przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej listem poleconym, doręczanym co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem. Przykładowy wzór zawiadomienia o terminie egzaminu stanowi załączniki nr 11a i 11b do regulaminu.
2. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania, w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu, informowana jest o obowiązku przedstawienia do wglądu komisji egzaminacyjnej przed egzaminem ustnym wybranych prac projektowych, wykonanych w ramach praktyki projektowej.

§ 12. Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane określa załącznik nr 12 do regulaminu.

§ 14. 1. Decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego organu. Przykładowe wzory decyzji stanowią załączniki nr 14-16 do regulaminu.
2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane, a kopie ostatecznych decyzji - o których mowa w ust. 1 - przesyła do okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz jeden egzemplarz decyzji wraz z formularzem osobowym do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem wpisu do centralnego rejestru, o którym mowa w art.88a pkt 3 lit. a) Prawa budowlanego.

§ 15. 1. Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie Prawa budowlanego ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 96 tej ustawy, na które nałożono obowiązek złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten przeprowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, z pominięciem etapu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej.
2. Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Prawa budowlanego i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie art. 96 ustawy, na które nałożono obowiązek złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten przeprowadza się w obrębie jednej ze specjalności wymienionych w art. 14 Prawa budowlanego, która swym zakresem jest najbardziej zbliżona do zakresu uprawnień budowlanych posiadanych przez ukaranego. Pytania z zakresu specjalności budowlanej w części pisemnej i ustnej egzaminu dostosowuje się indywidualnie do zakresu specjalności budowlanej posiadanej przez egzaminowanego.(…)
Źródło: PIIB
zmień widok
SZACHT InżynierowieUprawnienia budowlane - publikacje


Prawo budowlane: Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prawo Budowlane Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych (…).
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (…) mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
3a. Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów:
1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej „kwalifikowaniem”;
2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. (…)
4c. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:
1) projektowania w danej specjalności;
2) kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.
4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.
4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza, za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym terminem. (…)
4i. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. (…)

Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.
2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.
3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.
4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6. (…)

Art. 14. (…) 4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w danym kraju.
4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.
4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. (…).

Art. 16. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,
b) wykaz zawodów związanych z budownictwem,
c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności,
2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:
a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,
b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,
c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki
d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,
3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych – mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych.
Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych
zmień widok
SZACHT Inżynierowie - Zdany egzamin lub zwrot 130PLNUprawnienia budowlane - publikacje


Posiedzenie Krajowej Rady PIIB - uprawnienia budowlane a współpraca z uczelniami

Obrady Uprawnienia Budowlane 4 marca 2015r. obradowała Krajowa Rady PIIB w Warszawie(…). Dyskutowano m.in. o jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, współpracy z uczelniami technicznymi w zakresie kształcenia i nadawaniu uprawnień budowlanych.

(...)Zapoznano się z informacją o stanie prac nad projektem zasad zawierania umów z uczelniami technicznymi, na podstawie których absolwenci mogliby być zwalniani z części egzaminu na uprawnienia budowlane. Prof. Henryk Zobel, omawiając ten temat zwrócił uwagę na podstawowe zasady, jakie powinna spełniać uczelnia, aby mogła wystąpić z propozycją zawarcia stosownej umowy do Krajowej Rady PIIB.(...)

Program studiów powinien być dostosowany do wymagań związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych.(...)

Ponadto zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów specjalnościowych, zwłaszcza dotyczące projektowania lub wykonawstwa, powinny być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowalne. W ramach programów studiów uczelnie powinny zapewnić możliwość odbycia praktyki zawodowej, jeśli student będzie chciał odbyć taką praktykę, nie wcześniej jednak niż po trzecim roku studiów.

Konsekwencje podpisania takiej umowy to zwolnienie z części egzaminu na uprawnienia budowlane oraz uznanie praktyki zawodowej odbytej na uczelni za część lub całość praktyki wymaganej przy egzaminie na uprawnienia budowlane – kontynuował H. Zobel.

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Marian Płachecki zaprezentował wyniki jesiennej XXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, po raz pierwszy przeprowadzonej zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która weszła w życie w ubiegłym roku. (…) W XXIV sesji egzaminacyjnej, zgodnie z zapisami ustawy „deregulacyjnej”, mogli brać udział także technicy oraz inżynierowie, absolwenci studiów I stopnia posiadający 3-letnią praktykę, którzy starali się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.(...)

W dalszej części obrad M. Płachecki omówił projekt regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. – Do 10 sierpnia 2014 r., czyli do wejścia w życie ustawy „deregulacyjnej”, funkcjonowały dwa regulaminy, czyli regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych oraz regulamin przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane. Obecnie dwa regulaminy są połączone w jeden, co zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawnymi – zauważył Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Uczestnicy posiedzenia zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia do zaproponowanego regulaminu, które wyjaśniała dr hab. Joanna Smarż i mec. Krzysztof Zając. Po uzyskaniu dokładnych informacji, regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych został przyjęty. (…)
Źródło: PIIB
zmień widok
SZACHT Inżynierowie - Sprawdzamy i dodajemy pytania otrzymywane od naszych klientów z poprzednich sesjiUprawnienia budowlane - publikacje


Uprawnienia budowlane projektowe

Uprawnienia Budowlane Projektowe Praktyka zawodowa odbywana jest po uzyskaniu stosownego wykształcenia (czyli: po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza). Fakt odbywania praktyki potwierdza osoba wpisana na listę członków izby, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane (czyli w przypadku ubiegania się o uprawnienia budowlane "bez ograniczeń" osoba potwierdzająca praktykę również musi posiadać uprawnienia budowlane "bez ograniczeń").

Do praktyki zawodowej można zaliczyć również praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, o ile jest potwierdzona przez osobę o wymaganiach jak wyżej. Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnienień budowlanych o które ubiega się wnioskodawca (...). Od 25 września 2014 r. praktykę potwierdza się w formie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór zawarto w załączniku nr 1 do rozporządzenia (przestają obowiązywać dzienniki praktyki). Jednak praktyka zawodowa odbyta przed 10 sierpnia 2014 r. musi być udokumentowana w formie dziennika praktyki zawodowej.

(…) Załącznikiem do oświadczenia jest zbiorcze zestawienie praktyki, w którym wymienić należy nazwy przedsięwzięć przy których odbywana była praktyka na uprawnienia budowlane, z określeniem między innymi: terminu, czasu praktyki na uprawnienia budowlane, formy zatrudnienia i charakteru wykonywanych czynności. Wzór zbiorczego zastawienia został zawarty w rozporządzeniu.

Zapis o dołączaniu prac projektowych do wniosku o uprawnienia budowlane wynika ze sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Uwaga brzmiała: "Na wniosek komisji, kandydat zobowiązany jest przedstawić prace projektowe, wykonane w ramach praktyki zawodowej" Ministerstwo rozpatrując ten wniosek zamieniło uprawnienie komisji na obowiązek nałożony na ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Jak to będzie wyglądać w praktyce jeszcze nie wiadomo. Myślę, że wymaganie to będzie realizowane w sposób kompromisowy - w formie wyciągu z projektu, ponieważ w każdym innym przypadku archiwizowanie tych dokumentacji w aktach sprawy o nadanie uprawnień będzie bardzo kłopotliwe dla izby. Co do zasadności tego obowiązku to jest to "coś za coś". Zlikwidowany został wymóg prowadzenia książki praktyki zawodowej, w to miejsce "wchodzi" obowiązek przedstawienia prac projektowych. Źródło: strudentbuduje.pl.
zmień widok
SZACHT Inżynierowie - Pytania i odpowiedzi przygotowane przez inżyniera Twojej branżyUprawnienia budowlane - publikacje


Uprawnienia budowlane wykonawcze

Uprawnienia Budowlane Wykonawcze Zasady wymienione przy okazji omawiania praktyki na uprawnienia budowlane do projektowania obowiązują również przy praktyce na uprawnienia budowlane do kierowania robotami.Zmienione rozporządzenie umożliwia zaliczenie do okresu praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane do kierowania robotami, oprócz normalnej pracy na budowie, pracę w takich instytucjach jak:
- organy nadzoru budowlanego - czyli PINBy, WINBy, GUNB;
- organy administracji rządowej lub samorządowej realizujących zadania zarządcy drogi - czyli GDDKiA, ZDW, Powiatowe Zarządy Dróg, a także odpowiednie wydziały (referaty) w gminach, w których nie utworzono odrębnych jednostek zarządzających drogami;
- organy zarządzające infrastrukturą kolejową lub podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę kolejową.

Oczywiście, trzeba w tych instytucjach wykonywać czynności inspekcyjno-kontrolne lub czynności na terenie budowy obejmujące konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Katalog czynności wykonywanych w ramach takiej praktyki zawarto w § 3 pkt 4 rozporządzenia.

Żeby nie było zbyt łatwo, taka praktyka na uprawnienia budowlane musi być dwukrotnie dłuższa. Aby mieć zaliczony jeden rok praktyki na uprawnienia budowlane trzeba w takiej instytucji przepracować dwa lata. Oczywiście taka praktyka na uprawnienia budowlane musi być odbywana pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz która przynależy do izby inżynierów.

Do okresu praktyki na uprawnienia budowlane zaliczyć można pracę na budowach realizowanych na terenach zamkniętych podległych ministerstwom "siłowym" takim jak MON, MSW czy ABW. Dokumentowanie takiej praktyki na uprawnienia budowlane polega na przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez WINB.

Praktykę zagraniczną na uprawnienia budowlane dokumentuje się poprzez zaświadczenie kierownika jednostki w której odbywała się praktyka, potwierdzonym przez osobę pod kierunkiem której praktyka na uprawnienia budowlane była odbywana. Szczegółowe wymagania dla takiego dokumentu przedstawiono w § 4.Źródło: strudentbuduje.pl
zmień widok
SZACHT Inżynierowie - Twoje Testy i Statystyki dostępne z różnych urządzeńUprawnienia budowlane - publikacje


Egzamin na uprawnienia budowlane według nowych zasad

Uprawnienia Budowlane Nowe Zasady 21 listopada 2015 roku we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce odbyła się pierwsza sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane według wytycznych wprowadzonych zapisami ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które w tym roku weszły w życie(…).

(…)Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a w szczególności wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadziły nowe uwarunkowania prawne, dotyczące warunków zdobywania uprawnień budowlanych oraz przeprowadzania przez okręgowe komisje kwalifikacyjne egzaminów na uprawnienia budowlane.

(…) W myśl nowych regulacji prawnych przywrócono także technikom budownictwa oraz mistrzom w zawodzie możliwość uzyskiwania ogranicze uprawnienia budowlane do wykonawstwa. Technicy już w tej sesji wnieśli pierwsze 12 wniosków. Sądzić można, że jest to grupa, która odbywała praktykę wcześniej i nie zdążyła uzyskać uprawnień budowlanych.

Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczyna się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystępują do ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane. Zgodnie z nowymi regulacjami pozytywny wynik części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane, może ponownie przystąpić tylko do tej części. (…)
Źródło: PIIB
zmień widok
SZACHT Inżynierowie - Na egzaminie nie daj się zaskoczyć pytaniamiUprawnienia budowlane - publikacje


Batalia o uprawnienia budowlane. Czy rzeczywiście zawód inżyniera budownictwa wymaga deregulacji?

Uprawnienia Budowlane Deregulacja

Od momentu, gdy zawód inżyniera budownictwa został zakwalifikowany do deregulacji - czyli zwiększenia dostępności do tego zawodu – Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) toczy swoistą batalię o zapisy w tzw. ustawie deregulacyjnej. (...)
Polska Izba Inżynierów Budownictwa wyraża opinię, że zmiany (...) pociągną negatywne skutki prawne i społeczne. Przyjrzyjmy się bliżej, do jakich m.in. zapisów i dlaczego, ma zastrzeżenia PIIB.

Uprawnienia budowlane
Wprowadzone do ustawy zapisy dają możliwość zwalniania z egzaminu na uprawnienia budowlane wyłącznie na podstawie faktu ukończenia odpowiednich studiów technicznych odbytych na uczelni mającej podpisaną umowę z samorządem zawodowym.
Opinia PIIB. (...) W przypadku wejścia jednak w życie projektowanego przepisu, samorząd – czyli w tym przypadku Polska Izba Inżynierów Budownictwa - nie będzie miał realnego wpływu na sprawdzenie wiedzy kandydata do uprawnień budowlanych podczas egzaminu. Zaś istotą egzaminu na uprawnienia budowlane jest sprawdzenie umiejętności praktycznego stosowania posiadanej wiedzy popartej stosowną praktyką zawodową. Nie jest zatem przedmiotem weryfikacji egzaminacyjnej samo posiadanie wiedzy, ani samo odbycie praktyki, ale umiejętność ich wykorzystania. Zaproponowane zmiany przewidujące podpisywanie umów z uczelniami, mocą których absolwenci takich studiów byliby zwalniani z egzaminu na uprawnienia budowlane, z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu budowlanego nie zapewniają prawidłowych procedur związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych. Taki przepis spowoduje też brak równości wobec prawa osób kandydujących do uprawnień budowlanych(...)

Uprawnienia budowlane dla mistrzów
Proponuje się (PIIB podkreśla, że bez konsultacji społecznych i przy zdecydowanym sprzeciwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) wprowadzenie możliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w wykonawstwie przez osoby z dyplomem mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.
Opinia PIIB. (...) Z pewnością zakres uprawnień budowlanych uzyskiwanych przez tę grupę nie może być tożsamy z zakresem uprawnień uzyskiwanych przez techników. Nie ustalono także konsekwencji posiadania takich uprawnień, w tym kwestii obowiązkowego członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego, (...)

Praktyka studencka i praktyka zawodowa a uprawnienia budowlane
Komisja wprowadziła do ustawy deregulacyjnej możliwości zaliczania w całości praktyki studenckiej jako praktyki zawodowej
Opinia PIIB. Dodanie przepisu uznającego praktykę studencką za całość praktyki zawodowej należy uznać za propozycję niewłaściwą i bardzo ryzykowną. (...).
Wątpliwości budzą także stwierdzenia, że praktyka studencka nie musi odbywać się pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz brak jest potwierdzenia zgodności odbytej praktyki z określonymi wymogami. I jeszcze jedna, ważna uwaga - praktyka studencka znacznie różni się od praktyki przy projektowaniu lub na budowie. Student jest jedynie obserwatorem, natomiast absolwentowi powierza się odpowiedzialne zadania. Projektowany przepis pozostaje w sprzeczności z obowiązującym art.12 ust. 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednim wykształceniem technicznym i praktyką zawodową, dostosowaną do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Czyli musi mieć uprawnienia budowlane nadane przez organ samorządu zawodowego.

Izba Architektów i Izba Inżynierów Budownictwa
Proponowane przepisy dokonują istotnej zmiany w zakresie podziału członków Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa.
Opinia PIIB. (...)Biorąc pod uwagę fakt, iż od 1962 roku uprawnienia budowlane nadawane były łącznie w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, wprowadzenie omawianej zmiany przyczyni się do utrudnienia w zakresie wykonywania zawodu – co jest sprzeczne z celem i ideą ustawy przewidującej wprowadzenie ułatwień w zakresie dostępu do zawodu. (...)
Źródło: www.muratorplus.pl
zmień widok
SZACHT Inżynierowie - Testy na Uprawnienia Budowlane

KUP PROGRAM